บริการของเรา

Westgate Hearing Clinic

การใส่เครื่องช่วยฟัง

การตรวจการทำงานหูชั้นกลาง

การฝึกพูดในผู้ใหญ่

การตรวจการได้ยิน

กระตุ้นพัฒนาการทางภาษา
และการพูดในเด็ก

การฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง

จำหน่ายอุปกรณ์