สาระความรู้

“หูตึง” เรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก

 

อาการที่ได้ยินน้อยลงกว่าปกตินั้นเรียกว่า สภาวะหูตึง เป็นการสูญเสียการได้ยิน มักจะเกิดในผู้สูงอายุมากกว่า ซึ่งมาจากการเสื่อมของประสาทการได้ยินตามวัย อาการหูตึงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ทางกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ การรักษาหรือได้รับยาที่มีผลกับหู โรคประจำตัว การอยู่ในที่ที่มีเสียงดังๆ เป็นต้น

หูตึงนั้นสามารถแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้

ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) ระดับความผิดปกติ ปัญหาความยากลำบากในการฟัง
-10 ถึง 25 การได้ยินปกติ ไม่ลำบากในการฟังเสียงคำพูด
26 ถึง 40 หูตึงระดับน้อย มีความลำบากในการฟังเสียงกระซิบหรือเสียงจากระยะไกล
41 ถึง 55 หูตึงระดับปานกลาง มีปัญหาการฟังเสียงคำพูดระดับปกติ
56 ถึง 70 หูตึงระดับมาก มีปัญหาการฟังเสียงคำพูดระดับปกติ แม้พูดดังมากก็ยังฟังลำบาก
71 ถึง 90 หูตึงระดับรุนแรง ได้ยินเสียงคำพูดเล็กน้อย แม้จะตะโกนแล้วก็ตาม
มากกว่า 90 หูหนวก เสียงตะโกนหรือจากแหล่งกำเนิดเสียงบางเสียง เช่น ลำโพง ก็อาจจะไม่ได้ยิน

 

ผู้ป่วยที่มีสภาวะหูตึงจำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและช่วยให้ผู้ที่มีสภาวะหูตึงนั้นสามารถฟัง สื่อสาร และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ

Westgate Hearing Clinic นนทบุรี ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสภาวะ หูตึง