สาระความรู้

เครื่องช่วยฟังคืออะไร?

เครื่องช่วยฟัง คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการขยายเสียงทุกเสียงให้ได้ยินเสียงดังและชัดเจนมากขึ้น เปรียบเสมือนลำโพงขยายเสียงขนาดย่อ ซึ่งไม่ได้ช่วยทำให้การได้ยินกลับมาเป็นปกติ การขยายเสียงนั้นจะขยายทั้งเสียงที่เราต้องการและไม่ต้องการ เช่น เสียงแอร์ พัดลม รถแล่น เป็นต้น ในการที่จะใช้เครื่องช่วยฟังหากจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินนั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจการได้ยินที่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยผู้ประกอบโรคศิลปะนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เมื่อได้ผลการได้ยินที่ถูกต้องแม่นยำแล้วจึงจะพิจารณาเลือกรูปแบบและเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับโรคหู ระดับการได้ยิน และความสามารถในการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ป่วย จากนั้นก็จะตั้งค่าเครื่องช่วยฟังตามผลการตรวจการได้ยินของผู้ป่วยในแต่ละราย หลังจากได้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ควรมีการติดตามผลการใช้งาน ดูแลเรื่องการได้ยินเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเรื่องการได้ยิน

ข้อจำกัดและปัญหาในการใช้เครื่องช่วยฟัง

  1. ข้อจำกัดของเครื่อง ในผู้ป่วยบางรายมีข้อจำกัดจากโรคที่เป็น เช่น ผู้ป่วยเคยผ่าตัดหูและยังมีน้ำไหลบ้าง แต่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ดังนั้นเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมควรเป็นเครื่องที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่นอกช่องหูเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดของเครื่องช่วยฟัง
  2. ข้อจำกัดทางด้านการได้ยิน การที่จะได้ยินเสียงได้ชัดเจนหรือการฟังจับใจความได้ดีหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาดูจากค่าเริ่มต้นการได้ยินของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยว่ามีเหลือมากน้อยเพียงใด หากเหลือการได้ยินอยู่ในระดับที่กระตุ้นได้ การใส่เครื่องก็จะฟังได้ชัดเจนและได้ประโยชน์ แต่หากการได้ยินเหลือเล็กน้อยการได้ยินเสียงก็จะมีความผิดเพี้ยนของเสียงบ้าง
  3. ปัญหาเริ่มแรกของการใช้เครื่องช่วยฟัง คือ ความรำคาญเสียงที่จะมีการขยายทุกเสียง ซึ่งบางเสียงผู้ป่วยลืมไปแล้วว่าคือเสียงอะไร จะบ่นรำคาญเสียงที่ดังซ่าๆ หึ่งๆ ดังนั้นคนในครอบครัวจำเป็นจะต้องคอยอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ แต่ทั้งนี้หากผู้ป่วยสามารถใส่ได้บ่อยและนานมากขึ้น สมองก็จะเริ่มเรียนรู้เสียงต่างๆ และสามารถเลิกสนใจเสียงเหล่านั้นได้เอง

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน Westgate Hearing Clinic นนทบุรี ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมกับคุณ