สาระความรู้

เราควรพบนักแก้ไขการพูดเมื่อ…

  • เด็กมีภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย
  • เด็กเข้าใจพูด / คำถาม แต่โต้ตอบไม่ได้
  • ผู้ที่ไม่เข้าใจคำสั่ง / คำพูดที่ผู้อื่นสื่อสาร
  • ผู้ที่พูดโต้ตอบกับผู้อื่นไม่รู้เรื่อง
  • เด็กพูดไม่ชัด หรือพูดแล้วคนอื่นฟังเข้าใจยาก
  • ผู้ที่พูดติดอ่าง
  • ผู้ที่เสียงแหบ พูดแล้วเสียงหาย
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่สมองได้รับความเสียหาย อัมพฤกษ์หรืออัมพาต แล้วมีอาการพูดไม่ได้ สื่อสารลำบาก ฟังไม่เข้าใจ นึกคำไม่ออก พูดไม่ชัด / ฟังยาก พูดไม่เป็นภาษา อ่านเขียนบกพร่องแม้จะอ่านเขียนได้